B - Dotazník pro výběr povinností

Následující dotazník umožňuje rychlý výběr povinností, které se na firmu vztahují podle rozsahu nakládání odpady. V případě kladné odpovědi si danou povinnost rozklikněte ve sloupci ODKAZ NA POVINNOST a přidejte do Auditu (tlačítko SLEDOVAT).

 otázka

odkaz na povinnosti

QB1

Vznikají při činnosti Vaší firmy nějaké odpady?

B1, B2, B3, B4, B13, B14, B15, B18, B19

QB2

Předáváte Vámi vyprodukované odpady dalším osobám či firmám (při odpovědi NE předpokládáme, že veškeré Vaše odpady využijete ve Vaší firmě)?

B5

QB3

Mísíte nebo ředíte odpady?

B6

QB4

Vznikají při Vaší činnosti nebezpečné odpady?

B7, B8,

B9, B20

QB5

Provozujete zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů?

B10, B23

QB6

Přijímáte od ostatních odpady do Vámi provozovaného zařízení, které nemá povolení krajského úřadu?

B11

QB7

Nakládali jste v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok?

B12

QB8

Jste provozovatel skládky nebezpečných odpadů nebo komunálních odpadů?

B12, B23

QB9

Shromažďujete nebo potřebujete shromažďovat odpady společně, tj. neroztříděné podle jednotlivých druhů odpadů?

B13

QB10

Produkujete nebo nakládáte s více než 100kg nebezpečných odpadů ročně nebo více než 100 tun ostatních odpadů ročně?

B16

QB11

Produkujete ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu?

B17

QB12

Provozujete zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů?

B21

QB13

Provozujete zařízení k využívání odpadů?

B22

QB14

Provozujete zařízení k odstraňování odpadů?

B23

QB15

Přepravujete odpady?

B24

QB16

Předáváte někomu, popřípadě sami přepravujete nebezpečný odpad?

B25

QB17

Nakládáte s PCB, odpady PCB, zařízeními obsahujícími PCB nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek?

B26

QB18

Nakládáte s odpadními (použitými) oleji (např. výměna olejových náplní)?

B27

QB19

Jste výrobce, distributor či poslední prodejce baterií nebo akumulátorů? Nebo jste provozovatel systémů či zpracovatel baterií nebo akumulátorů, které se staly odpadem?

B28

QB20

Jste prodejcem baterií, akumulátorů nebo zařízení, do nichž jsou baterie nebo akumulátory zabudovány?

B29

QB21

Aplikujete kaly z čistíren odpadních vod, septiků a podobných zařízení na půdu, nebo jste původcem těchto kalů?

B30

QB22

Provozujete zařízení ke sběru, výkupu nebo využívání biologicky rozložitelných odpadů?

B31

QB23

Vzniká při Vaší činnosti odpad obsahující azbest?

B32

QB24

Zbavujete se autovraku nebo nakládáte s autovraky? Nebo jste výrobci vozidel či akreditovaní dovozci vozidel?

B33

QB25

Vyrábíte, dovážíte, uvádíte na trh, prodáváte pod vlastní značkou elektrozařízení nebo jste jejich poslední prodejce či zpracovatel elektroodpadu?

B34

QB26

Zpětný odběr vybraných výrobků (oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrozařízení pocházející z domácností). Vyrábíte, uvádíte na trh tyto vybrané výrobky nebo jste jejich poslední prodejce?

B35

QB27

Provádíte přeshraniční dopravu odpadů (přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku)?

B36

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

B - Dotazník pro výběr povinností

Dotazník umožňuje rychlý výběr povinností, které se na firmu vztahují podle rozsahu nakládání odpady.

Kód článku BPP
Kapitola Část B - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.