Povinnost A5: Dokumentace pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Firma je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo CMR.

Předpisy: §44a odst.7 zákona 258/2000 Sb.

Komentář:

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. (viz tabulky níže nebo příloha A3)

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě.

Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

Přehled dotčených R vět a H vět:

Povinná pravidla: klasifikace podle nařízení CLP (tzv. nová klasifikace):

Třída nebezpečnosti Kód třídy a kategorie nebezpečnosti H věta
Akutní toxicita Acute Tox. 1, 2, 3 H300, H301, H310, H311, H330, H331
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice STOT SE 1 H370
Toxicita pro specifické cílové orgány- opakovaná expozice STOT RE 1

H372

Žíravost pro kůži Skin Corr. 1 H314
Mutagenita v zárodečných buňkách Muta. 1A, 1B H340
Karcinogenita Carc. 1A, 1B H350, H350i
Toxicita pro reprodukci Repr. 1A, 1B H360,H360FD, H360F, H360D, H360Df, H360Fd

Povinná pravidla: klasifikace podle chem. zákona (tzv. stará klasifikace): 

Třída nebezpečnosti R věta
vysoce toxické R 26, R 27, R 28
toxické R 23, R 24, R 25
žíravé R 34, R 35
karcinogenní kategorie 1 nebo 2 R 45, R 49
mutagenní kategorie 1 nebo 2 R 46
toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 R 60, R 61
 

Grafické symboly pro tvorbu bezpečnostní dokumentace a vzorová pravidla pro vybrané látky a směsi (bezpečnostní karty) jsou k dispozici  v sekci Dokumenty.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost A5: Dokumentace pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Firma je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti. ČÍST VÍCE (PLACENÝ TEXT) - PŘIHLÁŠENÍ/REGISTRACE

Kód článku APP
Kapitola Část A - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.