Povinnost A4: Školení k nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické musí být prokazatelně proškoleny.

Předpisy: §44a odst. 6 zákona 258/2000 Sb.

Komentář:

Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické může vykonávat vedle osoby odborně způsobilé i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za 2 roky. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna uchovávat po dobu 3 let.

Podle zákona 258/2000 Sb. se toto školení týká pouze pracovníků, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické. Další právní předpisy (např. z oblasti bezpečnosti práce) však požadují, aby byli proškoleni všichni pracovníci, kteří nakládají s jakýmikoliv nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi. Je tedy vhodné v rámci běžných školení bezpečnosti práce rozšířit osnovu školení i o problematiku chemických látek a směsí.

Obsah školení by měl být zpracován podle používaných nebezpečných chemických látek a směsí. Interval periodických školení se určuje interně na základě vyhodnocení rizika používaných nebezpečných látek. Pouze pro školení k nakládání s vysoce toxickými látkami a směsmi je interval pevně stanoven na  nejméně jednou za 2 roky.

Příklad osnovy školení pracovníků:

 • Základní pojmy (chemická látka, směs, klasifikace, H a P věty).
 • Způsobilost osob pro nakládání s chemickými látkami.
 • Povinnosti osob při nakládání s chemickými látkami.
 • Výstražné symboly nebezpečnosti.
 • Přehled nejčastěji používaných nebezpečných látek ve firmě.
 • Specifická rizikovost látek používaných ve firmě.
 • Pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami.
 • Bezpečnostní listy látek s nimiž je ve firmě nakládáno.
 • Balení nebezpečných látek (zejména náhradní obaly).
 • Označování nebezpečných látek (zejména náhradní obaly).
 • Skladování nebezpečných látek.
 • Zásady pro zásah v případě úniku látek.
 • Odpady látek a směsí s nebezpečnými vlastnostmi.
 • Zásady ochrany zdraví při nakládání s látkami a směsmi.
 • Zásady předlékařské první pomoci.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Povinnost A4: Školení k nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní oznaačené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně proškoleny. ČÍST VÍCE (PLACENÝ TEXT) - PŘIHLÁŠENÍ/REGISTRACE

Kód článku APP
Kapitola Část A - Právní požadavky a jejich úprava
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.