ENVI Report 4/2017

Období: 1.3. - 31.3.2017

Ve sledovaném období byly vydány novely předpisů v oblasti ochrany ovzduší a zákona o hnojivech.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

D - Ochrana ovzduší
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
D15 Zneškodnění a znovuzískávání regulovaných látek 89/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech Prodloužení lhůty ze 3 měsíců na 9 měsíců: osoba, která nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem (1005/2009), je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 9 měsíců od okamžiku nabytí těchto látek, tyto látky zneškodnit.
D16 Podmínky provozu zařízení obsahujícího regulované látky 89/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech Upřesnění povinnosti vedení záznamů (evidenční kniha) pro zařízení s F-plyny: Provozovatel zařízení, u něhož je třeba provádět kontrolu těsnosti (viz dále), musí vést o každém z těchto zařízení záznamy (podle čl. 6 nařízení EU č. 517/2014) Záznamy je povinen je uchovat v místě provozu zařízení. Týká se zařízení s obsahem F-plynů v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším.
Zavedení povinnosti odborné instalace zařízení s F-plyny: Instalace nehermeticky uzavřeného zařízení plněného F-plyny může být provedena pouze certifikovanou osobou. Osoba, která prodává konečnému uživateli nehermeticky uzavřené zařízení plněné F-plyny, smí takové zařízení prodat, jen je-li doloženo písemnou smlouvou, s uvedením výrobního čísla zařízení, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou. Prodejce nehermeticky uzavřeného zařízení plněného F-plyny je povinen tuto smlouvu uchovat po dobu 5 let.
D19 Certifikace osob 89/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech Zrušen § 12: Uznání odborné kvalifikace. Změna § 13: Informační systém certifikovaných osob a osob, kterým bylo vydáno osvědčení o školení. MŽP nadále zapisovat do seznamu i osobu certifikovanou v jiném členském státě Evropské unie, která o to požádá a předá ministerstvu kopii certifikátu.
D20 Podávání zpráv o fluorovaných skleníkových plynech 89/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech Změna hranice pro podávaní zpráv z 100 kg fluorovaných skleníkových plynů na 200 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů.

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

F6,F7

Čtvrtletní výkaz o obalech pro EKO-KOM za 1. čtvrtletí

§ 10-13 zákona o obalech

30.4.2017


 

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Ochrana ovzduší
Ostatní - zemědělství

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.