ENVI Report 1/2017

Období: 1.12.2016 - 31.12.2016

Ve sledovaném období byly vydány významné změny v oblasti odpadů a novela zákona o ovzduší.


I. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

Pokud si otevřete aktivní odkazy u jednotlivých bodů, můžete si přečíst plné znění článků upravujících danou povinnost.

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

A - chemické látky a směsi
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
  • A14 Registrace látek podle REACH

  • A15 Poskytování bezpečnostních listů

  • A16 Povolování a omezení dle REACH

  • A17 Uchovávání informací

  • A18 Klasifikace látek a směsí

  • A19 Označování a balení látek/směsí

  • A20 Oznámení látek na ECHA

nařízení CLP a REACH Do části A byly doplněny základní povinnosti z nařízení CLP a REACH. Týkají se výrobců, dovozců, distributořů a následných uživatelů chemických látek a směsí, dále výrobců předmětů, které obsahují chemické látky.

B - odpady
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

B13

Novely prováděcích předpisů 387/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Obsah novely.

B16, B30

Nový prováděcí předpis (ruší 382/2001 Sb.) 437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Předmět úpravy.

D - ochrana ovzduší
Bod Povinnost Předpisy Poznámka
D1D2D4D6,
D7D8D9D10,
D12D14 
Upravené body v důsledku novely zákona o ovzduší 369/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  Celkový obsah změn zákona.
příloha D1 Vyjmenované zdroje 369/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  Nové znění přílohy č. 2 zákona (seznam vyjmenovaných zdrojů).

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín
C10 Hlášení vodní bilance (odběr povrchových nebo podzemních vod, vypouštění odpadních vod v množství přesahujícím v roce 6 000 m3 nebo 500 m3 v měsíci, dále akumulace či vzdouvání nad 1 mil. m3). § 22 vodního zákona 31.1.
Kompletní přehled všech ohlašovacích povinností ISPOP v období leden-březen 2017
F6, F7 Čtvrtletní výkaz o obalech pro EKO-KOM za 4. čtvrtletí § 10-13 zákona o obalech 30.1.

II. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Odpady

Ostatní – nebezpečné látky v elektrozařízení

Ostatní - GMO

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.