Část B - Právní požadavky a jejich úprava

Obecné povinnosti

§10 odst. 1 zákona o odpadech:

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem odpadech a se souvisejícími právními předpisy.

§12 odst. 1 zákona o odpadech:

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

§16 odst. 4 zákona o odpadech:

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která převezme odpady do svého vlastnictví, přecházejí povinnosti původce. 

Přehled povinností 

V této kapitole jsou uvedeny povinnosti, které stanovuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Bod Povinnost Předpis
B.1

Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů

Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů.
B.2

Zařazování odpadu podle kategorie

Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie.
B.3

Omezování odpadů z výrobků a informování

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků.
B.4

Hierarchie způsobů nakládání s odpady

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady.
B.5

Předávání odpadů dalším osobám či firmám

Převzít odpad do svého vlastnictví může pouze  oprávněná osoba. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpad, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. 
B.6

Ředění nebo míšení odpadů

Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku a míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady je zakázáno.
B.7

Balení nebezpečných odpadů

Balit nebezpečné odpady podle zvláštních předpisů (nařízení CLP, silniční doprava ADR, železniční doprava RID).
B.8

Označování nebezpečných odpadů

Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly správně označeny.

B.9

Identifikační list nebezpečného odpadu

Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit.
B.10

Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem
B.11

Zařízení, která nejsou určena k nakládání s odpady

V zařízeních, která nejsou určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny.
B.12

Odpadový hospodář

Původce odpadů a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s množstvím větším než 100 t NO za rok, a provozovatel první a druhé fáze provozu skládky jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odpadového hospodáře.
B.13

Shromažďování odpadů

Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.
B.14

Zabezpečení odpadů

Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
B.15

Evidence odpadů

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech. Tuto evidenci archivovat po dobu nejméně 5 let.
B.16

Ohlašování produkce odpadů

Původci odpadů a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za rok, jsou povinni zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů.
B.17

Plány odpadového hospodářství (POH)

Zpracovat plán odpadového hospodářství, pokud obec produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu.
B.18

Kontrola vlivů nakládání s odpady na okolí

Vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství.
B.19

Poplatky za uložení odpadů na skládky

Platit poplatky za ukládání odpadů na skládky.
B.20

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů však nepodléhají souhlasu.
B.21

Zařízení pro sběr a výkup odpadů

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen plnit povinnosti stanovené v § 18 zákona o odpadech.
B.22

Zařízení k využívání odpadů

Provozovatel zařízení k využívání odpadů je povinen plnit povinnosti stanovené v § 19 zákona o odpadech.
B.23

Zařízení k odstraňování odpadů

Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen plnit povinnosti stanovené v § 20-23 zákona o odpadech.

B.24

Přeprava odpadů

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů jsou povinny plnit požadavky § 24 zákona o odpadech (zabezpečení přepravy podle ADR, uchovávat doklady,  informovat řidiče a další)
B.25

Evidence při přepravě nebezpečných odpadů

Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list.
B.26

PCB a odpady perzistentních organických znečišťujících látek

Vlastníci PCB, odpadů PCB, odpadů perzistentních organických znečišťujících látek, provozovatelé zařízení obsahujících PCB jsou povinni plnit povinnosti stanovené v § 27-27a zákona o odpadech.
B.27

Nakládání s odpadními oleji

Při nakládání s odpadními oleji plnit stanovené povinnosti (zejména správné skladování a odstraňování olejů).
B.28

Baterie a akumulátory

Povinnosti pro uvádění baterií a akumulátorů na trh, požadavky pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstraňování odpadních baterií a akumulátorů.
B.29

Prodejci baterií a akumulátorů

Poslední prodejci baterií a akumulátorů jsou povinni plnit stanovené povinnosti.
B.30

Kaly z čistíren odpadních vod

Aplikovat kaly z čistíren odpadních vod, septiků a podobných zařízení na půdu je možné pouze za určitých podmínek. Původce těchto kalů musí plnit stanovené podmínky.
B.31

Biologicky rozložitelné odpady

Provozovatel zařízení ke sběru, výkupu nebo využívání biologicky rozložitelných odpadů je povinen plnit požadavky stanovené v § 33b zákona o odpadech.
B.32

Odpady obsahující azbest

Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s těmito odpady, jsou povinni zajistit, aby nedocházelo k unikání azbestu.
B.33

Autovraky

Povinnosti při nakládání s autovraky stanovuje § 37. Povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců při využití odpadů z vybraných autovraků stanovuje § 37a. Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků stanovuje § 37b. Povinnosti zpracovatele autovraků: § 37c.
B.34

Elektrická a elektronická zařízení

Povinnosti výrobců, posledních prodejců, distributorů a konečných uživatelů elektrických a elektronických zařízení, zpracovatelů elektroodpadu a pověřených zástupců výrobců stanovuje § 37f-37s zákona o odpadech.
B.35

Zpětný odběr některých výrobků

Zajistit zpětný odběr použitých výrobků a další povinnosti v oblasti zpětného odběru.
B.36

Přeshraniční přeprava odpadů

Plnit stanovené povinnosti při přeshraniční přepravě odpadů.

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

Část B - Právní požadavky a jejich úprava

Přehled legislativních požadavků, které musí každá firma splnit. Text přináší detailní komentáře k jednotlivým povinnostem a odkazy na odvozené právní předpisy včetně jejich plných textů.

Kód článku BPP
Obsah

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.