A - CHEMICKÉ LÁTKY

Podmínky pracovišť s výskytem chemických látek a směsí:

 • 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 262/2006 Sb. Zákon, zákoník práce
 • 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 • 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • 375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Prevence závažných havárií:

 • 224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • 225/2015 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
 • 226/2015 Sb. Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
 • 227/2015 Sb. Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
 • 228/2015 Sb. Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
 • 229/2015 Sb. Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Předpisy upravující chemické látky a směsi:

 • 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • 163/2012 Sb. Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
 • 61/2013 Sb. o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech 

Přímo uplatnitelné předpisy Evropské unie:

 • 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)
 • 1272/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

A - CHEMICKÉ LÁTKY

Kód článku LegZP
Obsah
 • A - CHEMICKÉ LÁTKY

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.