D - OCHRANA OVZDUŠÍ

Právní předpisy – zákon o ovzduší:

Prováděcí předpisy:

  • 312/2012 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
  • 330/2012 Sb. Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
  • 351/2012 Sb. Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
  • 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
  • 56/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Právní předpisy – regulované látky a skleníkové plyny:

  • 73/2012 Sb. Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Prováděcí předpisy:

  • 257/2012 Sb. Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

Přímo uplatnitelné předpisy Evropské unie:

  • 1005/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu Text s významem pro EHP
  • 517/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
  • 291/2011 Nařízení Komise (EU) č. 291/2011 ze dne 24. března 2011 o základním použití jiných regulovaných látek než hydrochlorfluoruhlovodíků pro laboratorní a analytické účely v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
  • 1191/2014 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

Předpisy související s oblastí ochrany ovzduší:

  • 91/2010 Sb. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
  • 695/2004 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
  • 383/2012 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
  • 192/2013 Sb. Vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

D - OCHRANA OVZDUŠÍ

Kód článku LegZP
Obsah
  • D - OCHRANA OVZDUŠÍ

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.