B - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Právní předpisy:

Prováděcí předpisy k zákonu o odpadech:

 • 376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • 381/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
 • 382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
 • 384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB
 • 237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 • 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
 • 352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
 • 341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • 352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky
 • 374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb.
 • 170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech
 • 321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
 • 352/2014 Sb. Nařízení vlády Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
 • 248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
 • 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů

 • 94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

 • 437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Přímo uplatnitelné předpisy Evropské unie:

 • 1013/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1013/2006 o přepravě odpadů
 • 850/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS 
 • 333/2011 Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. 
 • 1179/2012 Nařízení Komise (EU) č. 1179/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
 • 715/2013 Nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. 
 • 1357/2014 Nařízení Komise (EU) č. ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.

B - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Kód článku LegZP
Obsah
 • B - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Pro neomezený přístup ke kompletnímu obsahu se zaregistrujte nebo přihlašte.